Tridens AS privaatsuspoliitika

E-post: epood@tridens.ee
Telefon: +372 603 1888

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Tridens AS (edaspidi andmetöötleja) Üldmääruse art 4 (7) tähenduses, määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on vaid füüsilisest isikust klient, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb ning kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid (kullerteenus kaupade toimetamiseks).

1.3. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi Üldmäärus või ÜM), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega ning juhendmaterjalidega.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed on Üldmääruse art 4 (1) tähenduses igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud kodulehe vahendusel otse andmesubjektilt. Isikuandmete avaldamine on vabatahtlik, kuid nende mitteavaldamine võib teha võimatuks kaupade müümise klientidele.

2.2. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.3. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

Andmekoosseisud Isikuandmed
Tuvastamise andmed Ees- ja perekonnanimi; isikukood
Kontaktandmed Telefoninumber; e-posti aadress; kohaletoimetamise aadress
Tellimuse andmed Tellitud toodete kogus ja spetsifikatsioon, ostuajaloo andmed
Makse andmed Maksekaardi või muu maksevahendi andmed; teostatud tehingute andmed
Otseturunduse tegemiseks nõusolek Kinnitus saatmise lubatavuse kohta

3.2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid, õiguslik alus selleks ja säilitamistähtajad

Andmekoosseisud Eesmärk Õiguslik alus Säilitamistähtaeg
Tuvastamise andmed Isiku kontrollimine ja tellimusega kokkuviimine; kontrollida, kas isik on õigustatud alkohoolseid jooke tarbima; isikukoodi rakendamine autentimiseks sisselogimisel Lepingu täitmine (ÜM art 6 (1) -b)) Nõuete esitamise tähtaja aegumise lõpuni ehk 3 aastat peale kaupade kohaletoimetamist
Kontaktandmed Saadetisega seonduva info edastamine ja saadetise edastamine; sisselogimise võimaldamine e-posti aadressi abil Lepingu täitmine (ÜM art 6 (1) -b)) Nõuete esitamise tähtaja aegumise lõpuni ehk 3 aastat peale kaupade kohaletoimetamist
Tellimuse andmed Müügilepingu sõlmimine ja transpordi korraldamises kokkuleppe saavutamine; saadetise komplekteerimine ja kontrollimine, kas vastav isik sai tellitud tooted; vaidluste lahendamine; raamatupidamislike andmete kogumine; Ostukäitumise analüüs Lepingu täitmine (ÜM art 6 (1) -b)) / Seadusest tulenev kohustus (ÜM art 6 (1)-c))/ Õigustatud huvi (ÜM art 6 (1)-f) Nõuete esitamise tähtaja aegumise lõpuni ehk 3 aastat peale kaupade kohaletoimetamist /7 aastat arvates dokumendi koostamisest (MKS § 58); Kuni andmesubjektil on veebipoes aktiivne kasutajakonto
Makse andmed Tasumise võimaldamine, mis on lepingu täitmise kliendipoolne kohustus; vaidluste lahendamise korral tõendite esitamine; maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmine Lepingu täitmine (ÜM art 6 (1) -b)) / Seadusest tulenev kohustus (ÜM art 6 (1)-c)) Nõuete esitamise tähtaja aegumise lõpuni ehk 3 aastat peale kaupade kohaletoimetamist / 7 aastat arvates tehingust (MKS § 58)
Otseturunduse saatmisega nõustumise andmed Kontrollida, kas kliendile võib otseturundust teha Nõusolek (ÜM art 6 (1)-a)) Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni

4. Isikuandmete töötlemine kolmandate isikute poolt

AS Tridens võib edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes võivad olla isikuandmete suhtes iseseisvaks vastutavaks töötlejaks (nt Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet või mis tahes muud ametiasutused, kellel on seadusest tulenev õigus töödelda isikuandmeid).

AS Tridens võib edastada isikuandmeid ka kolmandatele isikutele, kes töötlevad isikuandmeid AS-i Tridens nimel ja volitusel ning kellele on isikuandmete töötlemiseks juhised andnud AS Tridens.

Bullet Point List
AS Tridens edastab isikuandmeid järgnevatele kolmandatele isikutele:
 • Audiitor;
 • õigusabiteenust osutav isik;
 • kullerteenuse pakkuja;
 • IT-lahenduse pakkuja;
 • raamatupidamisteenuse pakkuja;
 • makseteenuse pakkuja Maksekeskus AS.

AS Tridens on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse. Volitatud töötlejad, kellele isikuandmeid edastatakse, võivad asuda nii Euroopa Liidus kui ka riikides, mille puhul ei ole Euroopa Komisjon andmekaitse taset hinnanud või pidanud seda oma otsusega piisavaks.

AS Tridens tagab asjakohaste kaitsemeetmete kohaldamise, kui isikuandmeid edastatakse riikidesse väljaspool Euroopa Liitu.

5. Isikuandmete turvalisuse tagamine

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest..

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.etridens.ee kaudu.

6. Isikuandmete säilitamine

AS Tridens säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusega ettenähtud või lubatud, kuid mitte kauem, kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi. AS Tridens lähtub isikuandmete säilitamisel privaatsuspoliitika punktis 3 esitatud säilitamistähtaegadest. Üldiselt säilitab AS Tridens isikuandmeid seni, kuni andmesubjektil on aktiivne kasutajakonto. AS Tridens loeb kasutajakonto aktiivseks kuni 2 aasta möödumisest viimasest sisselogimisest.

7. Andmesubjekti õigused

Bullet Point List
Andmesubjektil on õigus:
 • Saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda;
 • Saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta ning nõuda koopiat oma isikuandmetest, sh saada isikuandmeid masinloetaval kujul ja edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (nn õigus andmete ülekantavusele);
 • Saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda;
 • Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, igal ajal nõusolek tagasi võtta esitades vastavasisulise taotluse;
 • raamatupidamisteenuse pakkuja;
 • Oma õiguste kaitseks esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

8. Lõppsätted ja kontaktandmed

Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.etridens.ee kaudu.

Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või taotluste korral palume ühendust võtta meie andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil info@tridens.ee

9. Küpsised

Mis on küpsised?

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te veebisaiti külastate. Küpsiste eesmärk on võimaldada veebisaidil jätta teie eelistused (nt kasutajanimi, keel jne) teatud ajavahemikuks meelde. Nii ei pea te neid uuesti sisestama, kui te sama külastuse ajal eri lehekülgi sirvite. Küpsiseid võib kasutada ka selleks, et koguda anonüümseks muudetud statistikat meie veebilehtedega seotud sirvimiskogemuse kohta.

Bullet Point List
Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:
 • kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
 • kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
 • kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;
 • veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
 • raamatupidamisteenuse pakkuja;
 • sisse logimiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks.
Bullet Point List
Veebilehe külastamisel on sul võimalik anda nõusolek ka selleks, et kasutame küpsiseid:
 • www.etridens.ee lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;
 • sisu pakkumiseks (Youtube, Google Maps).
Bullet Point List
Mis tüüpi küpsiseid kasutame?
 • Sessiooniküpsised - Sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised - kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku, ostukorvi sisu meelde jätmiseks.
 • Püsivad küpsised - püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks kasutaja eelistuste meelde jätmiseks ning kasutajanime ja parooli salvestamiseks, et kasutaja ei peaks iga külastusega uuesti sisse logima.
 • Kolmandate osapoolte küpsised – Tridens e-poes kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise, statistika kogumise ja reklaamide näitamise eesmärgil kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.

Kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri: Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Küpsiste kustutamine
Kõiki oma seadmes olevaid küpsiseid saad sa kustutada selliselt, et puhastad kogu oma sirvimisajaloo. See eemaldab kõik küpsised kõikidelt veebisaitidelt, mida sa oled külastanud. Oluline on aga, et sellise tegevusega võid sa kaotada enda poolt salvestatud info, näiteks veebisaidi keele-eelistused.